Имаме експертни познания и голям опит в разработването на проекти в следните сфери

За централна и местна власт

Предлагаме нашите услуги в зависимост от нуждите Ви:

За централна и местна администрация

Информираност

Ние ще Ви информираме безплатно по телефон, имейл или на място за всяка една възможност за финансиране, която Ви дават Фондове или Оперативни Програми.

Дефиниране

Прецизният анализ на възможността за финансиране на даден проект по Оперативна Програма е ключов момент по пътя на всеки един европроект. Ще изготвим, индивидуално за конкретния казус, аргументирано становище дали е обосновано да инвестирате средства, време и човешки ресурс в изготвяне на проектно предложение за кандидатстване по Оперативна Програма с оглед на шанса Ви за успех.

Разработване

Категорично защитаваме тезата, че това е един от най-важните етапи в един проект. Качественото разработване на документация за кандидатстване предопределя безпроблемното управление, изпълнение и отчитане на един проект. Добрият консултант е безусловно необходим, но не е достатъчен за разработване на съдържателен пакет от документи за кандидатстване. Ясно съзнавайки всичко това, ние работим с експерти във всички области, с които можем да се сблъскаме при разработване на проект за общинска администрация – Строителство, Регионално планиране, Маркетинг, Интернет технологии, Обучения, Анализи и т.н..

Без помощта на експерти в конкретната област, дори и добрите консултанти, каквито вярваме, че сме ние, рискуват да изготвят проект, който би бил трудно одобрен за финансиране или ако е одобрен за финансиране, то това би довело до рисково управление, неефективни дейности и проблеми с отчитането.

Управление

Подготвяне на тръжни досиета, избор на изпълнители, контрол на изпълнение на дейностите, осъщестяване на комуникация с Управляващ Орган и Държавни Администрации, координиране на дейностите в екипа. Това са част от дейностите, които трябва да се изпълняват по време на управление на проекта. Фундамента на етап „Управление“ се свежда до това да познаваш в дълбочина както целите и дейностите на разработеното одобрено проектно предложение така и нуждите на Бенефициента и Договарящия орган. Ние имаме експертизата да изпълним всичко това, като защитим безусловно Вашия интерес, докладвайки Ви в писмен вид ежеседмично, а ако се налага и ежедневно, за актуалното развитие на дейностите и рисковете, които се крият пред Вас.

Отчитане

Когато всички дейности по един европроект са завършени, следва отчитане на проекта към Управляващия Орган. Този етап е важен с оглед на финансовите рестрикции, които може да претърпите Вие като бенефициент. Отчитането само по себе си не може да бъде изпълнено без риск за финансова рестрикция, ако проекта не е бил управляван професионално. Преди да внесем отчета пред органа, който Ви финансира, ние ще Ви го предоставим и ако желаете аргументираме, ще Ви докладваме за рисковете, които крие и ще предложим най-доброто решение при необходимост.

Проект пред провал

Ако смятате, че проекта Ви е пред провал или има обстоятелства, които крият големи рискове, ние ще изготвим за Вас независима оценка, която ще включи следното: къде са допуснати грешките и кой е отговорен за тях, каква е актуалната ситуация и какви рискове крие тя, какви са възможните действия от Ваша страна занапред. А при Ваше желание, ще защитим Вашия интерес, оптимизирайки риска от загуби, до завършването на проекта.

Работим с индивидуално разработена платформа за проджект мениджмънт, която ни дава възможност да отделяме максимално много време на детайлите.

Свържете се с нас