Имаме експертни познания и голям опит в следните сфери

ПРАВНИ УСЛУГИ

Правни услуги

Фокусираме се винаги върху интереса на нашите клиенти, като предлагаме правни услуги в следните направления:

 • Абонаментно правно обслужване
 • Изготвяне на договори
 • Изготвяне на цялостни правни анализи на търговски дружества
 • Установяване на юридическо присъствие и структуриране
 • Преобразуване и преструктуриране
 • Капиталови имуществени транзакции
 • Прекратяване, ликвидация и заличаване на търговски дружества
 • Търговски сделки
 • Преговори
 • Представителство пред съда и други компетентни органи
 • Защита на лични данни, анализиране на информационни потоци и идентифициране на пропуските им съгласно националното и наднационалното законодателство
 • Подготовка на тръжна документация
 • Корпоративно управление
 • Права на акционерите
 • Отговорност на управляващите дружеството лица
 • Договорености за извършване на съвместна дейност
 • Трудови правоотношения, финансови и други поощрения на служителите
 • Защита на правата на акционерите
 • Структуриране на корпоративно финансиране
 • Предоставяне на доверителни услуги, включително, но не само номиниран директор
 • Предоставяне на седалище и адрес на управление и секретарски услуги

Ние в ИСИТ знаем, че успешния проект може да бъде факт само след много работа на големи професионалисти.

Свържете се с нас