Информираност, управление и отчитане

 • Информираност – ще Ви информираме за всяка една възможност за финансиране
 • Дефиниране – ще изготвим аргументирано становище за шансовете Ви за успех и рисковете, които се крият пред Вас
 • Разработване – Качествено разработения проект предопределя безпроблемното управление и отчитане Работим с експерти в различни области, без които качественото разработване е невъзможно.
 • Управление – Администриране, координиране, подготвяне на тръжни досиета, избор на изпълнители, контрол на изпълнение на дейности, комуникация с Възложителя/Изпълнител.
 • Отчитане – Ние ще подготвим Вашия отчет по проекта, който вече сте изпълнили

Ние ясно съзнаваме, че това са дейности, които са ключово важни и високотговорни, защото са свързани с основните потребности от подкрепа при координирането на оперативна пргорама и с укрепване на капацитетът на административните структури, участващи в изпълнението на програмата. Високите ни познания в тази трудоемка област е още едно основание да ни се доверите.

Правни услуги

 • Разработване на ОПР, Междинни оценки на ОПР, Актуализация на ОПР
 • Изготвяне на коцепции за пространствено развитие
 • Изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населените места, Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.
 • Изготвяне на функционални анализи на ниво централна или общинска администрация Това са сфери, в които ние имаме висока експертиза и опит.

Бизнес консултантски услуги

Разполагаме с богат консултантски опит в тази сфера, но също така и с тясно специализирани експерти в конкретната област, които непрестанно ни съдействат да завършим проектите на нашите клиенти безпогрешно от етап разработване на проектното предложение до неговото отчитане.

Управление на риска

Познаването в дълбочина на спецификата на конкретната област, в която е насочено проектното предложение, е това, заради което ни потърсиха Вашите колеги в тази област.

Техническа помощ към Оперативна Програма

 • Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол
 • Комуникация, информация и публичност
 • Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР

Ние ясно съзнаваме, че това са дейности, които са ключово важни и високотговорни, защото са свързани с основните потребности от подкрепа при координирането на оперативна пргорама и с укрепване на капацитетът на административните структури, участващи в изпълнението на програмата. Високите ни познания в тази трудоемка област е още едно основание да ни се доверите.

Управление на проекти

Опитът ни в тези проекти ясно показва, че успяваме да защитим повече от успешно интереса на нашите клиенти, работейки в колаборация с основните изпълнители на инфраструктурните проекти.

Ако искате да сте информирани навреме за актуални схеми за еврофинансиране, свържете се с нас и ние ще ви информираме.

Свържете се с нас