Техническа помощ към
Оперативна Програма

  • Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол
  • Комуникация, информация и публичност
  • Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР

Ние ясно съзнаваме, че това са дейности, които са ключово важни и високотговорни, защото са свързани с основните потребности от подкрепа при координирането на оперативна пргорама и с укрепване на капацитетът на административните структури, участващи в изпълнението на програмата. Високите ни познания в тази трудоемка област е още едно основание да ни се доверите.

Техническа помощ към инфраструктурни проекти

Опитът ни в тези проекти ясно показва, че успяваме да защитим повече от успешно интереса на нашите клиенти, работейки в колаборация с основните изпълнители на инфраструктурните проекти.

Ако искате да сте информирани навреме за актуални схеми за еврофинансиране, свържете се с нас и ние ще ви информираме.

Свържете се с нас